Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 26 april 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
drs. J.H.R. Pierik
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.1
  Opening
 2. 1.2

 3. 1.3

 4. 2.1
  Informatie vanuit het college van B&W
 5. 2.2
  Vragen vanuit de raad (vooraf aanmelden bij de griffie)
 6. 2.3

 7. 2.4

 8. 3.1

  Beantwoording vragen dhr. Busschers (GB90)


  Hierbij ontvangt u een inhoudelijke reactie op de vragen gesteld in uw mail dd. 11 april 2022 omtrent de vervolgaanpak van ondermijning.


  Vraag 1: Zouden wij de volgende stukken kunnen ontvangen?:
  • Toenmalig Raadsbesluit (en eventuele bijlagen) aangaande de beschikbaar gestelde incidentele middelen voor het Programma Aanpak Ondermijning 2019 – 2023
  • Actieplan Weerbaar Borne


  Antwoord: Ja, de stukken zijn in Ibabs bijgevoegd onder 'raadsvragen'


  Vraag 2: Zou u ons kunnen informeren over de behaalde resultaten in Borne vanuit het Programma en/of Actieplan?


  Antwoord: Behaalde resultaten binnen de aanpak van ondermijning in de gemeente Borne tot nu toe:


  • Intern meldpunt ondermijning ingericht
  • Bewustwordingsbijeenkomsten ambtelijke organisatie en college
  • Voorlichting agrariërs Project Veilig Buitengebied door politie
  • Voorlichtingscampagnes over cyber en hennep
  • Deelname ondermijningsweken in Twente (3 in 2021, 4 in 2022)
  • Uitvoering integrale controles (laatste in december 2021)
  • Aansluiting Meld Misdaad Anoniem
  • Start Keurmerk Veilig Ondernemen Molenkamp
  • Weerbaarheidsscan uitgevoerd en Actieplan opgesteld
  • Meerdere signalen van ondermijning zijn integraal besproken en opgewerkt binnen het lokaal ondermijningsoverleg en ingebracht bij het casusoverleg ondermijning (basisteam Twente Midden). In drie gevallen is de casus doorgezet naar het informatieplein RIEC (district Twente).
  • Drie hennepkwekerijen ontmanteld.


  Vraag 3: In het voorstel wordt (onder 5: Kosten, baten en dekking) gesproken over scenario 3 met structureel € 265.000 aan middelen. De daaronder genoemde personele verdeling komt uit op 3,55 fte. In de bijlage met de scenario’s wordt uitgegaan van 1,5 fte en € 265.000. Zou u duidelijkheid kunnen verschaffen over welke fte/ welk bedrag correct is?
  Antwoord: Het gaat in beide gevallen om een totaal van 3,55 fte. In de tekst wordt verwezen naar 3,55 fte bij scenario 3. Deze lijkt te verschillen van het aantal fte in de bijlagen bij scenario 3, maar de 1,5 fte die genoemd staat bij scenario 3 is een aanvulling op het aantal fte van scenario 1. Wanneer scenario 1 en scenario 3 in de bijlagen bij elkaar worden opgeteld, wordt eveneens gekomen tot 3,55 fte en dit is omgerekend € 265.000.
  Vraag 4: Zouden wij een onderbouwing c.q. besteding kunnen ontvangen voor de inzet van de gevraagde structurele middelen, waaruit blijkt welke doelen/ambities er worden gerealiseerd?
  Antwoord: In scenario 3 wordt de mogelijkheid gecreëerd om het actieplan Weerbaar Borne volledig uit te voeren. Dit scenario laat zien wat ervoor nodig is om van een gemeente die alleen bij nood ingrijpt te transformeren naar een gemeente die de infrastructuur op orde heeft, welke in staat is om actie te ondernemen, die integraal met haar veiligheidspartners samenwerkt en stappen zet in het meer aan de voorkant komen van het probleem.
  Met de inzet zoals opgenomen bij scenario 3 kunnen de volgende doelen worden gerealiseerd:
  • Actualisatie van beleid op het terrein van Bibob, Damocles en APV
  • Daadwerkelijke uitvoering en handhaving van het beleid
  • Vergroten van de (gemeentelijke) informatiepositie
  • Meer de diepte in kunnen gaan bij veiligheidsthema’s evenals preventief acteren

 9. 3.3

  Tijdens het Politiek Beraad rezen er vragen over de intrekking van de verordening reclamebelasting 2022. Gaat het om intrekken of opschorten.
  Een en ander is nader beoordeeld en leidt tot het volgende:
  • Er is sprake van het intrekken van de reclame verordening 2022, zodat er geen grondslag voor deze heffing meer is.
  • Van opschorting is geen sprake. Jaarlijks stelt de raad, in december voorafgaand aan het belastingjaar, de verordening vast. Dit is vervolgens de grondslag voor het opleggen van de heffing. De verordening wordt vervolgens openbaar gepubliceerd.
  • De verordening 2022 wordt dus ingetrokken en in december 2022 stelt de raad een nieuwe verordening vast voor het jaar 2023.
  • Belastingverordeningen worden niet ter inzage lage gelegd, maar worden wel gepubliceerd.
  • Tegen verordeningen kun je geen bezwaar maken of er een beroep tegen instellen. Dit is bepaald in de Algemene Wet Bestuursrecht.


  Hopelijk is de vraag zo voldoende beantwoord. Mocht er nog vragen zijn dan kan er contact worden opgenomen met Gerard Annink of de portefeuillehouder

 10. 4
  Stuiting vergadering