Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 30 mei 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
drs. J.H.R. Pierik
Toelichting

Vergadering volgen
Publiek is van harte welkom om de raadsvergadering bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Publiek kan de vergadering ook live volgen via de website www.borne.nl.
Meer informatie
Voor meer informatie over de raadsvergadering, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via griffie@borne.nl of telefonisch (074-2658573 / 074-2658739).

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.1
  Opening
 2. 1.2
  Vaststelling agenda
 3. 1.3

 4. 2.1
  Informatie vanuit het college van B&W
 5. 2.2
  Vragen vanuit de raad (vooraf aanmelden bij de griffie)
 6. 2.3

 7. 2.4

  00:18:33 - 00:19:20 - Oude Lansink
  00:19:20 - 00:19:23 - Oude Lansink
 8. 3.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (5), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), VVD (3)
 9. 4
  Hamerstukken
 10. 4.1

  Tijdens de raadsvergadering van 18 april 2023 zijn bij de besluitvorming over deze motie de stemmen gestaakt. Op grond van artikel 32, vierde lid van de Gemeentewet is deze motie in deze raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht. De stemmen zijn daarbij opnieuw gestaakt. Op grond van artikel 32, vijfde lid van de Gemeentewet is de motie daarom verworpen.

  Stemuitslag

  voor 50%
  tegen 50%
  voor
  D66 (1), GB90 (5), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1)
  tegen
  Borne-NU (3), CDA (3), VVD (3)
 11. 4.2

  De raad heeft in het Borns akkoord 2022-2026 de opdracht gegeven door te gaan met de uitvoering van het Programma Sociaal Domein. Hiervoor is het programmaplan Sociaal Domein 2023-2026 opgesteld. Om de uitvoering ‘wendbaar en flexibel’ te houden wordt gewerkt met een uitvoeringsplan per jaar. Het uitvoeringsplan zal na vaststelling van het programmaplan voorgelegd worden aan het college. In 2023 wordt vanuit het programma gewerkt aan een aantal projecten en beheersmaatregelen. Door deze taken uit te voeren wordt invulling gegeven aan de opdracht om te werken conform de Visie Sociaal Domein. De beheersmaatregelen dragen daarnaast bij aan het behalen van de taakstelling Sociaal Domein. Beoogd wordt de taakstelling dit jaar af te ronden.
  Het programmaplan Sociaal Domein beschrijft de kaders en de doelen van het programma voor de periode 2023 t/m 2026.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (5), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), VVD (3)
 12. 4.3

  De gemeente Enschede heeft het verzoek gedaan aan de andere gemeenten uit de regio om eenmalig op basis van een bedrag van € 1,- per inwoner bij te dragen. Voor de gemeente Borne resulteert dit in een bijdrage van € 24.000,-.

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (5), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1)
  tegen
  VVD (3)
 13. 4.4

  De concept RES Twente 2.0 wordt in deze fase ter kennisname aan de volksvertegenwoordigers van de Twentse gemeenten, de staten van de provincie Overijssel en aan het Algemeen Bestuur van het Waterschap aangeboden.

  Omdat dit een eerste concept versie van de RES Twente 2.0 betreft waarbij het accent ligt op de regionale warmtestructuur, en er na de zomer een complete ontwerp versie van de RES Twente 2.0 voorligt die aangevuld wordt met de regionale aanpak omtrent grootschalige duurzame opwekking van electriciteit, wordt voorgesteld om bij de concept versie van de RES 2.0 af te zien van het formuleren van wensen en bedenkingen. En deze in een keer te formuleren op het moment dat de gemeenteraad de complete ontwerp versie van de RES 2.0 aangeboden krijgt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (5), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), VVD (3)
 14. 4.5

  Grondexploitaties moeten door de raad worden vastgesteld om deze als financieel taakstellend kader te laten dienen. De grondexploitaties van lopende projecten worden jaarlijks herzien en verantwoord in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG). De MPG wordt jaarlijks geactualiseerd en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het college stelt voor om de MPG ongewijzigd vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (5), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), VVD (3)
 15. 4.6

  De raad van de gemeente Borne wordt jaarlijks in de gelegenheid gesteld zienswijzen kenbaar te maken met betrekking tot de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) waar de gemeente Borne aan deelneemt. Het betreffen in totaal 9 GR’en. In regionaal verband is een voorstel gemaakt voor de loon- en prijsindex van de GR’en voor de begroting 2024. De loonindex is berekend op 10% en de prijsindex op 12,7%.

  Op basis van de concept begrotingen wordt de totale gemeentelijke bijdrage in 2024 aan de GR’en € 4.813.000. Een stijging ten opzichte van 2023 met € 629.500 (+15%).

  Er is een begrotingsbrief opgesteld en per GR is er een voorstel gedaan ten aanzien van de zienswijze die de raad kan afgeven. Op basis van de uitkomsten van de besluitvorming door de raad, zal er door de griffie per GR een zienswijze verzonden worden. Vanuit de Regionale Rekenkamer is er een quick-scan gemaakt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (5), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), VVD (3)
 16. 4.7
  Bespreekstukken
 17. 4.7

  De gemeente Borne heeft een volkshuisvestelijke opgave voor spoedzoekers, in de vorm van versnelde sociale huisvesting. De eerste gedachte daarbij is flexwonen, maar dit is voor het college geen doel op zich. Versneld bouwen daarentegen wel. De tijdswinst van flexwonen in relatie tot definitieve woningbouw zit in de te voeren planprocedure, indien er nog geen sprake is van een bestemmingsplan waarin wonen is opgenomen.
  Conform het raadsbesluit met betrekking tot het 'Startdocument Flexwonen' is er een eerste locatieverkenning uitgevoerd voor de gehele gemeente Borne ten behoeve van flexwonen. Hieruit is een vijftal te onderzoeken locaties voortgekomen, waarvoor luistersessies zijn georganiseerd. Hierbij zijn alle inwoners in de gelegenheid gesteld om inbreng te leveren.
  Voor deze locaties is vanaf februari een participatietraject opgestart. Hieruit zijn meerdere alternatieve locaties en mogelijkheden aangedragen die ook gewogen zijn.
  Op 7 maart heeft het college, mede op basis van de luistersessies, een tweede locatie verkenning vastgesteld, waarin de uitgangspunten zijn aangescherpt.
  Op basis van de startnotitie en beide locatieverkenningen wordt hierbij voorgesteld enkele locaties, als onderzoekslocatie, nader uit te werken, inclusief een bijbehorend woningbouwprogramma. Voorgesteld wordt om de volgende locaties verder als ontwikkellocatie uit te werken: Tichelkampweg, Bornsche Maten Goudbes en 3B de Maten.
  Ook is een lijst bijgevoegd van suggesties vanuit de luistersessies, met betrekking tot alternatieve locaties en/of oplossingen voor versnelde sociale woningbouw.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), GB90 (5), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), VVD (3)
  tegen
  D66 (1)
 18. 4.7.a

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  D66 (1), VVD (3)
  tegen
  Borne-NU (3), CDA (3), GB90 (5), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1)
 19. 4.7.b

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), GB90 (5), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1)
  tegen
  D66 (1), VVD (3)
 20. 4.8

  Het beleid voor wonen en volkshuisvesting binnen de gemeente Borne is momenteel gebaseerd op de Woonvisie Borne 2018-2028. Aangezien er binnen de woningmarkt sprake is van veel dynamiek en er, vooral in het beleid van hogere overheden, de laatste jaren veel veranderd is, is het tijd voor een tussentijdse evaluatie en actualisering van de vigerende woonvisie Borne.
  Met de Woonvisie Borne 2022-2032 wordt een blik geworpen in de toekomst van het wonen in Borne. Welke trends zien we en hoe gaan we daarmee om? Deze woonvisie biedt een basis voor de afwegingen die we in de komende jaren zullen maken, om ervoor te zorgen dat Borne ook de komende tien jaar voldoende passende woningen kan blijven bieden voor haar inwoners en tevens een belangrijke woonfunctie blijft vervullen voor de regio Twente.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (5), GroenLinks / PvdA (2), VVD (3)
 21. 5
  Sluiting vergadering