Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 18 juli 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
drs. J.H.R. Pierik
Toelichting

Vergadering volgen
Publiek is van harte welkom om de raadsvergadering bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Publiek kan de vergadering ook live volgen via de website www.borne.nl.


Meer informatie
Voor meer informatie over de raadsvergadering, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via griffie@borne.nl of telefonisch (074-2658573 / 074-2658739).

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.1

  00:05:21 - 00:05:25 - VD Berg
 2. 1.2
  Vaststelling agenda
 3. 1.3

 4. 2.1

  00:46:59 - 00:47:29 - VD Berg
 5. 2.2

  00:47:26 - 00:47:29 - VD Berg
  00:49:13 - 00:50:01 - Oude Lansink
  00:57:07 - 00:57:24 - VD Berg
  00:58:40 - 00:59:00 - Oude Lansink
  00:59:00 - 00:59:01 - Oude Lansink
 6. 3
  Hamerstukken
 7. 3.1

  Het bestemmingsplan ”Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Bornsche Maten” en het beeldkwaliteitsplan “3e fase, Eschwonen en De Maten (B), aanpassing mei 2023” voorzien in de planologische en stedenbouwkundige reparatie, update en aanpassing van een aantal punten met betrekking tot met name De Veste en De Maten.  Hiertoe hebben het bestemmingsplan ”Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Bornsche Maten” en het beeldkwaliteitsplan “3e fase, Eschwonen en De Maten (B), aanpassing februari 2023” onlangs gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze (tegen beide plannen) ingediend. Het voorstel is
  om beide gewijzigd vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (2), CDA (3), D66 (1), GB90 (5), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), VVD (3)
 8. 3.2

  Kinderdagverblijf De Drie Biggetjes is gevestigd aan de Wetering 3 te Hertme (hoofdlocatie) en aan de Zwartkotteweg 1 te Hertme (BSO Buitenlust).


  Kinderdagverblijf ‘De Drie Biggetjes’ is voornemens om het kinderdagverblijf uit te breiden met een BSO+ en een KDV+ groep. Daarnaast bestaat het voornemen om de reguliere BSO-groep die nu gehuisvest is in de kantine bij de tennisbanen van Hotel Restaurant Jachtlust aan de Zwartkotteweg 1 in Hertme ook naar de Wetering 3 te Hertme te verplaatsen.


  Om de ontwikkeling mogelijk te maken is het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Borne, herziening Wetering 3" opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Borne, herziening Wetering 3" heeft
  van 6 april 2023 t/m 17 mei 2023 ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn kon een ieder een zienswijze indienen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt om het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Borne, herziening Wetering 3" vast te stellen en gedurende zes weken ter inzage te leggen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (2), CDA (3), D66 (1), GB90 (5), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), VVD (3)
 9. 3.3
  Bespreekstukken
 10. 3.3

  Dit bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van het huidige Kulturhus met een nieuwe raadzaal en ambtelijk werkhuis in het verlengde van het huidige kantoor en op het kelderdek van de ondergrondse parkeergarage. De voorgenomen uitbreiding van het Kulturhus is op grond van het geldende bestemmingsplan niet mogelijk. Een herziening van het bestemmingsplan is noodzakelijk.
  Om de ontwikkeling mogelijk te maken, zijn het ontwerpbestemmingsplan ‘Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Marktstraat 23’ en het ontwerp Beeldkwaliteitplan uitbreiding Kulturhus opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan hebben met ingang van 13 april 2023 tot en met 24 mei 2023 ter inzage gelegen. Op 20 april 2023 heeft een inloopavond plaatsgevonden.
  Tijdens de inzage termijn zijn er 4 zienswijzen en 1 pro forma zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Na een gesprek met reclamant waarbij een toelichting is gegeven op het bestemmingsplan, is de pro forma ingediende zienswijze, ingetrokken. Tegen het ontwerp Beeldkwaliteitplan uitbreiding Kulturhus zijn geen zienswijzen ingediend.
  De beantwoording van de zienswijzen heeft er niet toe geleid dat er een aanpassing van het vast te stellen bestemmingsplan nodig is.
  Voorgesteld wordt om de raad voor te stellen om het ontwerpbestemmingsplan ‘Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Marktstraat 23’ en het Beeldkwaliteitsplan uitbreiding Kulturhus’ gewijzigd vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  Borne-NU (2), CDA (3), GB90 (5), GroenLinks / PvdA (2), VVD (3)
  tegen
  D66 (1), Lokaal BHZ (1)
 11. 3.4

  De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de beleidsvoornemens en uitvoeringsbesluiten die in de nota Kaderstelling 2024 – 2027 zijn verwoord. In deze nota worden de grote lijnen de voortzetting van het huidige en van het toekomstige beleid en het relevante ‘Umfeld’ omschreven. Aangevuld met, daar waar nodig en nuttig, een duiding van de beleidsrichtingen die aan de raad worden voorgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (2), CDA (3), D66 (1), GB90 (5), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), VVD (3)
 12. 3.4.a

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  CDA (3), D66 (1), GB90 (5), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1)
  tegen
  Borne-NU (2), VVD (3)
 13. 3.4.b

  Stemuitslag

  voor 41%
  tegen 59%
  voor
  D66 (1), GB90 (5), Lokaal BHZ (1)
  tegen
  Borne-NU (2), CDA (3), GroenLinks / PvdA (2), VVD (3)
 14. 3.4.c

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  Borne-NU (2), CDA (3), D66 (1), GB90 (5), Lokaal BHZ (1), VVD (3)
  tegen
  GroenLinks / PvdA (2)
 15. 3.4.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (2), CDA (3), D66 (1), GB90 (5), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), VVD (3)
 16. 3.4.e

  Stemuitslag

  voor 53%
  tegen 47%
  voor
  D66 (1), GB90 (5), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1)
  tegen
  Borne-NU (2), CDA (3), VVD (3)
 17. 3.4.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (2), CDA (3), D66 (1), GB90 (5), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), VVD (3)
 18. 4
  Sluiting vergadering