Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 23 april 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
drs. J.H.R. Pierik
Toelichting

Vergadering volgen
Publiek is van harte welkom om de raadsvergadering bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Publiek kan de vergadering ook live volgen via de website www.borne.nl.


Meer informatie
Voor meer informatie over de raadsvergadering, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via griffie@borne.nl of telefonisch (074-2658573 / 074-2658739).

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.1
  Opening
 2. 1.3

 3. 2.1
  Informatie vanuit het college van B&W
 4. 2.2

 5. 3.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 6. 4
  Hamerstukken
 7. 4.1

  Op 13 februari jl. is de conceptnotitie werkwijze Sturen en Verantwoorden in het Politiek Beraad besproken. Op basis van deze bespreking is de conceptnotitie op enkele onderdelen aangepast. De notitie wordt nu voor definitieve vaststelling aan de raad aangeboden.


  Omdat er raakvlakken zijn met de door de raad aangenomen motie ‘Beknoptere inhoudelijke informatie om meer/beter inzicht te verkrijgen’ (zie bijlage) wordt in deze notitie tevens op de afdoening van deze motie ingegaan. Naar de mening van het college is met deze notitie de hierboven genoemde motie afgedaan.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
  tegen
  D66 (1)
 8. 4.2

  De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre de aanbevelingen van de drie rekenkamer(commissie) onderzoeken Jeugdhulp, Veiligheid Regio Twente, en regisserende gemeente zijn opgevolgd en op welke wijze de Raad daarover is geïnformeerd.


  De gemeenteraad wordt voorgesteld om de door de rekenkamer meegegeven aandachtspunten over te nemen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 9. 4.3

  Op 1 juli 2022 zijn wijzigingen in de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen van kracht geworden. De wetswijziging beoogt de sturende en controlerende rol van gemeenteraden te versterken. Om te voldoen aan deze wijzigingen is regionaal afgesproken dat per 1 juli 2024 de Gemeenschappelijke Regelingen definitief zijn vastgesteld. In 2023 zijn de concept gemeenschappelijke regelingen al aan de raad voorgelegd voor eventuele zienswijzen.


  In dit gecombineerde voorstel liggen een zevental gewijzigde Gemeenschappelijke Regelingen voor die al eerder langs de raad zijn geweest voor een zienswijze. Het betreffen hier de GR'en van Omgevingsdienst Twente, Veiligheidsregio Twente, Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, Openbaar Lichaam Crematoria Twente, Samen Twente, Stadsbank Oost Nederland en SWB Midden Twente.
  Er hebben met name mutaties plaatsgevonden in de artikelen rondom uittreding en de vorming van raadsadviescommissies.


  De raad dient het college, op basis van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, toestemming geven voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 10. 4.4

  Het college heeft eerder besloten om in principe medewerking te verlenen aan de herziening van het bestemmingsplan ‘Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen’ voor de uitbreiding van de PLUS supermarkt (met parkeerplaats) en de realisatie van 5 studio’s op de verdieping op het perceel Oude Hengeloseweg 36 in Borne. Hiertoe heeft het ontwerpbestemmingsplan “Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Oude Hengeloseweg 36” onlangs gedurende zes weken ter inzage gelegen.


  Er is één zienswijze ingediend. Deze is behandeld (zienswijzennota) maar geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan niet vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 11. 4.5

  Op 3 oktober 2017 is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Borne’ vastgesteld.
  Geconcludeerd is dat in de regels van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Borne’ – in vergelijking met de Nota van Uitgangspunten - per abuis een onjuiste maatvoering (maximale tiphoogte in plaats van ashoogte) voor erfmolens is opgenomen.


  Om deze omissie te herstellen heeft uw college op 19 december 2023 besloten om het ontwerpbestemmingplan “Buitengebied Borne, parapluplan erfmolens” in procedure te brengen. Hierbij wordt nadrukkelijk vermeld dat het bouwen van windturbines conform de afwijkingsbevoegdheid enkel binnen het bouwvlak geldt. Middels dit parapluplan wordt het niet mogelijk gemaakt om windturbines ook aansluitend aan het bouwvlak mogelijk te maken. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Wel is een ambtshalve wijziging doorgevoerd in de verbeelding, aangezien deze niet overeen kwam met het plangebied zoals genoemd in de bij het bestemmingsplan toelichting.


  Voorgesteld wordt om het parapluplan gewijzigd vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 12. 4.6
  Bespreekstukken
 13. 4.6.a

  Op 20 april 2021 heeft de gemeenteraad besloten om te gaan voor scenario 5, variant B: Synergie met het Kulturhus. Een belangrijk argument voor deze keuze kwam voort uit de opvatting dat het grootschalig verbouwen van het huidige gemeentehuis, of zelfs nieuwbouw ervan, niet past bij de schaal en de identiteit van Borne. Daarnaast biedt deze variant de unieke kans om een integraal dienstverleningsconcept te realiseren samen met het Kulturhus. 


  Omwille van deze situatie wordt de raad gevraagd een aanvullend krediet voor de realisatie van een toekomstbestendig en laagdrempelig Huis van Borne beschikbaar te stellen. Op deze manier zet de gemeentelijke organisatie een belangrijke stap in het zijn en blijven van een zelfstandige en toekomstbestendige organisatie. 


   Het nieuwe pand krijgt de naam Huis van Borne. Dat doet niets af aan de identiteit en de merkkracht van de verschillende sociaal-maatschappelijke partners. Zo zal straks het Kulturhus gevestigd zijn in het Huis van Borne, net zoals de Gemeente Borne en de Politie hier gevestigd zullen zijn.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), SP (1), VVD (3)
  tegen
  D66 (1), Lokaal BHZ (1)
 14. 4.6.b

  Stemuitslag

  voor 39%
  tegen 61%
  voor
  D66 (1), GB90 (4), Lokaal BHZ (1), SP (1)
  tegen
  Borne-NU (3), CDA (3), GroenLinks / PvdA (2), VVD (3)
 15. 4.7

  Op 18 april 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de startnotitie 'Cultuuragenda en beleidsvisie cultuur’. Op basis van deze notitie zijn er in juni 2023 meerdere cultuuravonden geweest met het werkveld cultuur en een terugkoppeling van de conceptcultuurnota in november 2023. Vervolgens hebben inwoners van 11 januari tot en met 21 februari de kans gehad om zienswijzen op de conceptcultuurnota in te dienen. Dit alles heeft geleid tot voorliggende cultuurnota.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (2), CDA (3), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 16. 4.7.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (2), CDA (3), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 17. 4.8

  Stemuitslag

  voor 59%
  tegen 41%
  voor
  Borne-NU (2), CDA (3), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
  tegen
  D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2)
 18. 5
  Sluiting vergadering