Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 28 mei 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
drs. J.H.R. Pierik
Toelichting

Vergadering volgen
Publiek is van harte welkom om de raadsvergadering bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Publiek kan de vergadering ook live volgen via de website www.borne.nl.


Meer informatie
Voor meer informatie over de raadsvergadering, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via griffie@borne.nl of telefonisch (074-2658573 / 074-2658739).

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.1
  Opening
 2. 1.2
  Vaststelling agenda
 3. 1.3

 4. 2.1
  Informatie vanuit het college van B&W
 5. 2.2
  Vragen vanuit de raad (vooraf aanmelden bij de griffie)
 6. 2.3

 7. 3
  Benoemingen
 8. 3.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (3), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 9. 4
  Hamerstukken
 10. 4.1

  Eén van de gemeentelijke taken is het verzorgen van het beheer en onderhoud van de gemeentelijke sportaccommodaties om gelegenheid te geven tot sportbeoefening. In de afgelopen jaren zijn er op sportpark ’t Wooldrik meerdere renovaties en vervangingen van natuur- en kunstgrasvelden gefaseerd uitgevoerd. Als laatste dient het natuurgrasveld 3 bij RKSV NEO volledig te worden gerenoveerd. De technische staat van de toplaag van veld 3 staat sinds 2022 onder druk en bij de algehele schouw van november 2023 is naar voren gekomen dat het veld vervangen dient te worden. Bij de renovatie worden een drainagesysteem, automatisch beregeningssysteem, doelen, ballenvangers, het hekwerk en de opstelplaats van de doelen meegenomen. 


  De raad wordt gevraagd een krediet van € 80.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van een natuurgrasveld en de structurele kapitaallasten á € 11.200 vanaf 2025 te dekken uit de stelpost vervangingsinvesteringen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (3), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 11. 4.2

  Initiatiefnemer is voornemens om de locatie aan de Zwartkotteweg 1 in Hertme te herontwikkelen en hier zes kleinschalige, duurzame en innovatieve recreatiewoningen te realiseren. Een en ander is op grond van het geldende planologische regime niet toegestaan. Het college heeft daarom op 12 december 2023 besloten om in te stemmen met het hiervoor opgestelde ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan. Hiertoe zijn het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Op de plannen zijn geen zienswijzen ingediend. Er wordt dan ook voorgesteld om het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (3), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 12. 4.3

  Grondexploitaties moeten door de raad worden vastgesteld om deze als financieel taakstellend kader te laten dienen. De grondexploitaties van lopende projecten worden jaarlijks herzien en verantwoord in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG). De MPG wordt jaarlijks geactualiseerd en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het voorstel is om de MPG conform de bijlage vast te stellen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (3), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 13. 4.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (3), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 14. 4.5
  Bespreekstukken
 15. 4.5

  In de raadsbrief ''Programmeringsafspraken windenergie'' d.d. 2 april 2024 heeft het college de raad geïnformeerd over de programmeringsafspraken wind die de provincie Overijssel met de gemeenten Hof van Twente, Borne, Haaksbergen en Hengelo maakt voor een maximum van 180 GWh aan windenergie binnen het gebied van de gezamenlijke gemeenten. In de programmeringsafspraken wordt vastgelegd welk deel van het gebied wanneer ontwikkeld wordt om zo invulling te geven aan een afgesproken maximum. De gemeenten Hof van Twente, Borne, Haaksbergen en Hengelo, hebben de programmeringsafspraken gezamenlijk vorm gegeven conform de bijlage ''Programmeringsafspraken''. 


  Het college van B&W heeft op 2 april 2024 in principe ingestemd met de programmeringsafspraken. En vraagt de raad in te stemmen met de programmeringsafspraken voor Borne binnen het gezamenlijke deelgebied van de gemeenten Hof van Twente, Borne, Haaksbergen en Hengelo.

  Stemuitslag

  voor 41%
  tegen 59%
  voor
  CDA (3), D66 (1), GroenLinks / PvdA (2), SP (1)
  tegen
  Borne-NU (3), GB90 (3), Lokaal BHZ (1), VVD (3)
 16. 4.5.a

  Stemuitslag

  voor 6%
  tegen 94%
  voor
  Lokaal BHZ (1)
  tegen
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (3), GroenLinks / PvdA (2), SP (1), VVD (3)
 17. 4.5.b

  Stemuitslag

  voor 47%
  tegen 53%
  voor
  CDA (3), D66 (1), SP (1), VVD (3)
  tegen
  Borne-NU (3), GB90 (3), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1)
 18. 4.5.c

  Stemuitslag

  voor 35%
  tegen 65%
  voor
  CDA (3), VVD (3)
  tegen
  Borne-NU (3), D66 (1), GB90 (3), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1)
 19. 4.6

  Toeristenbelasting is in Nederland een algemeen geaccepteerde belasting en Borne is op dit moment de enige gemeente in Overijssel waar dit nog niet is ingevoerd. In dit voorstel wordt ingegaan op de verschillende aspecten (o.a. kosten- en batenanalyse) en zijn de belangrijkste argumenten en uitgangspunten voor de invoering van toeristenbelasting opgenomen. Deze uitgangspunten zijn:
  • Uitgaan van maximaal twee verblijfscategorieën en tarieven (een basistarief en een tarief voor overige verblijfsaccommodaties)
  • De definitieve verordening inclusief de tarieven voor 2025 vast te stellen bij de jaarlijkse vaststelling van de gemeentelijke belastingtarieven.
  • Uitgaan van één jaarlijkse aanslag achteraf (geen voorlopig aanslag toepassen)  Aan de raad wordt voorgesteld om in te stemmen met bovenstaande uitgangspunten.

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), GB90 (3), Lokaal BHZ (1), VVD (3)
  tegen
  D66 (1), GroenLinks / PvdA (2), SP (1)
 20. 4.6.a

  Stemuitslag

  voor 47%
  tegen 53%
  voor
  CDA (3), D66 (1), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1)
  tegen
  Borne-NU (3), GB90 (3), VVD (3)
 21. 5
  Sluiting vergadering