Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 27 februari 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
drs. J.H.R. Pierik
Toelichting

Vergadering volgen
Publiek is van harte welkom om de raadsvergadering bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Publiek kan de vergadering ook live volgen via de website www.borne.nl.


Meer informatie
Voor meer informatie over de raadsvergadering, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via griffie@borne.nl of telefonisch (074-2658573 / 074-2658739).

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.1
  Opening
 2. 1.2
  Vaststelling agenda
 3. 1.3
  Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 januari 2024
 4. 2
  Benoemingen
 5. 2.1

  In verband met de benoeming van een wethouder, de toelating van een raadslid en de benoeming van een commissielid (Borne-NU) in de raadsvergadering van 26 maart 2024.

 6. 3.1
  Informatie vanuit het college van B&W
 7. 3.2
  Vragen vanuit de raad (vooraf aanmelden bij de griffie)
 8. 3.3

 9. 3.4

  00:07:48 - 00:08:06 - Oude Lansink
  00:08:06 - 00:08:23 - Oude Lansink
 10. 4
  Hamerstukken
 11. 4.1

  De minister van Binnenlandse Zaken heeft de gemeente Borne uitgenodigd om samen met drie andere gemeenten (Tynaarlo, Boekel en Midden-Delfland) deel te nemen aan een landelijk experiment met een nieuw stembiljet bij de verkiezingen van het Europees Parlement op 6 juni 2024. Het huidige stembiljet is te groot en daardoor lastig te hanteren voor kiezers en stembureauleden. De experimentenwet nieuwe stembiljetten schrijft voor dat de gemeente mag deelnemen na een positief besluit van de gemeenteraad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 12. 4.2

  Aan de Zenderensestraat 2 te Zenderen bevindt zich een voormalig agrarisch erf. Het betreft een boerderijcomplex met verschillende onderdelen die de status rijksmonument hebben: een monumentale dwarshuisboerderij, een dubbele schuur en een voormalige ‘korenspieker’. Deze Korenspieker heeft een aangebouwd stalgedeelte zonder rijksmonumentenstatus.


  De eigenaar van het perceel Zenderensestraat 2 te Zenderen is voornemens om een bestaande, voormalige agrarische schuur inpandig te verbouwen om zo een plattelandskamer en een kantoorruimte te realiseren.
  Om de ontwikkeling mogelijk te maken heeft het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Borne, herziening Zenderensestraat 2" tot en met 22 november 2022 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt om het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Borne, herziening Zenderensestraat 2' ongewijzigd vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 13. 4.3
  Bespreekstukken
 14. 4.3

  In het "Borns Akkoord 2022-2026 Samen toekomstbestendig" is opgenomen dat uitvoering dient te worden gegeven aan het VN-Verdrag Handicap en een inclusieagenda moet worden opgesteld. Met het vaststellen van de startnotitie op 18 april 2023 zijn de kaders voor de op te stellen inclusieagenda vastgesteld. Inwoners, waaronder inwoners die ervaringsdeskundig zijn, zijn betrokken bij de totstandkoming van de voorliggende inclusieagenda.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
  00:50:10 - 00:50:43 - Oude Lansink
  00:50:43 - 00:51:43 - Oude Lansink
  00:56:53 - 00:57:40 - Ter Braak
  00:57:40 - 00:57:43 - Ter Braak
  01:02:14 - 01:03:39 - Oude Lansink
  01:03:42 - 01:04:14 - VD Berg
  01:04:26 - 01:04:30 - Ter Braak
  01:04:30 - 01:04:36 - Ter Braak
  01:04:36 - 01:04:39 - Ter Braak
  01:04:39 - 01:04:55 - Ter Braak
  01:11:54 - 01:12:29 - Oude Lansink
  01:14:46 - 01:14:50 - Ter Braak
  01:20:45 - 01:21:07 - Ter Braak
 15. 4.4

  Het beleidskader Subsidie gemeente Borne 2024 bevat de nieuwe kaders voor het subsidiebeleid van Borne. Belangrijkste wijziging is de verandering naar een situatie met een algemene subsidieverordening waar subsidieregelingen per beleidsterrein onder komen te hangen. Door met subsidieregelingen te werken wordt de duidelijkheid en eenduidigheid versterkt en kan beter aan de gewenste maatschappelijke resultaten worden gewerkt. Ook kan de samenwerking met maatschappelijke partners versterkt worden. De ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Borne 2024’ is opgesteld conform het ‘Beleidskader Subsidie gemeente Borne 2024’. De ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Borne 2024’ geeft de algemene regels weer die gaan gelden voor subsidiering en de mogelijkheden voor de nieuwe subsidieregelingen.

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), GroenLinks / PvdA (2), SP (1), VVD (3)
  tegen
  D66 (1), GB90 (4), Lokaal BHZ (1)
 16. 4.4.a

  Stemuitslag

  voor 33%
  tegen 67%
  voor
  D66 (1), GB90 (4), Lokaal BHZ (1)
  tegen
  Borne-NU (3), CDA (3), GroenLinks / PvdA (2), SP (1), VVD (3)
 17. 4.5

  In het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad zijn regels opgenomen over de wijze waarop de gemeenteraad zijn werk doet. Het gaat dan om regels over de werkwijze van de raad en de gang van zaken tijdens raadsvergaderingen. Het huidige reglement dateert uit 2013, met enkele aanpassingen in 2018. Dit reglement is aan actualisatie toe omdat de werkwijze van de gemeenteraad in Borne in de loop der jaren is gewijzigd. Daarnaast is nieuwe wetgeving vertaald in het Reglement van Orde.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1), VVD (3)
 18. 4.5.a

  Stemuitslag

  voor 56%
  tegen 44%
  voor
  Borne-NU (3), CDA (3), D66 (1), VVD (3)
  tegen
  GB90 (4), GroenLinks / PvdA (2), Lokaal BHZ (1), SP (1)
 19. 5
  Sluiting vergadering