Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek Beraad

dinsdag 18 juni 2024

19:45 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
L.C.A.W. Graafhuis
Toelichting

Vergadering volgen
Publiek is van harte welkom om het Politiek Beraad bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Publiek kan de vergadering ook live volgen via de website www.borne.nl.


Inspreken
Publiek heeft de mogelijkheid om tijdens het Politiek Beraad in te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Insprekers kunnen zich aanmelden bij de raadsgriffie, via griffie@borne.nl of telefonisch (074-2658739 / 074-2658573).


Meer informatie
Voor meer informatie over het Politiek Beraad, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via griffie@borne.nl of telefonisch (074-2658739 / 074-2658573).

Uitzending

Agendapunten

 1. 01

 2. 02

 3. 03
  Mededelingen college
 4. 04
  Terugkoppeling regionale vertegenwoordigingen
 5. 05

  De Duurzaamheidsroute A35 is een project van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat waar de gemeenten Hellendoorn, Wierden, Almelo, Borne, Hengelo en Enschede aan deelnemen. Verder doen de provincie Overijssel, Rijkswaterstaat Oost Nederland, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland mee. De insteek is om te onderzoeken of en hoe gronden van het rijk, de deelnemende gemeenten en eventueel derden nabij de rijkswegen benut kunnen worden om duurzame energie op te wekken met zon. Het project is nu in de fase van het ‘voorontwerp’ projectbesluit. Op de projectlocaties is het plaatsen en gebruiken van de gewenste opstellingen van zonnepanelen en de bouwwerken die daarbij horen nog niet toegestaan. Om dit planologisch mogelijk te maken stelt provincie Overijssel daarom een projectbesluit op. Uit het oogpunt van samenhang en efficiëntie is het wenselijk om één procedure te doorlopen voor alle deelnemende gemeenten samen. Hierdoor hoeft niet iedere gemeente afzonderlijk een ruimtelijke procedure te doorlopen.


  Het voorontwerp projectbesluit is bedoeld om de deelnemende gemeenten de mogelijkheid te geven om te reageren op een conceptversie van het projectbesluit, voorafgaand aan de formele procedure. Het is dus een ‘informele’ consultatieronde. Daarna worden de gemeentelijke reacties verwerkt en legt de provincie het ontwerp projectbesluit ter inzage.

 6. 06

  Voorliggend bestemmingsplan 'Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Roskam Landen 2' heeft betrekking op fase 2 van de ontwikkellocatie Roskam Landen, aan de rand van de kern Hertme. Het bestemmingsplan voorziet in het planologisch mogelijk maken van negen woningen. Naast voorliggend bestemmingsplan is het voorliggende ‘Beeldkwaliteitplan Roskam Landen, fase 2’ opgesteld.


  Het college heeft op 19 december 2023 besloten om in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Hiertoe zijn het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode zijn vier zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de zienswijzen is een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd. Ook is een tweetal ambtelijke wijzigingen doorgevoerd.


  Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan 'Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening Roskam Landen 2' gewijzigd vast te stellen en het beeldkwaliteitsplan 'Beeldkwaliteitplan Roskam Landen, fase 2' vast te stellen.

 7. 07

  Het bestemmingsplan bestemmingsplan ”Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening De Horsten” en het beeldkwaliteitsplan “De Horsten” voorzien in de planologische regeling van de nieuwbouwwijk De Horsten behorende bij de Bornsche Maten.


  In het kader van de procedure hebben het genoemde bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan onlangs gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de ter inzage legging van de beide ontwerpplannen zijn er, namens vier reclamanten, zeven zienswijzen ingediend. Vier van deze zienswijzen richten zich tegen het ontwerpbestemmingsplan en drie richten zich tegen het ontwerpbeeldkwaliteitsplan. Deze zijn behandeld in de zienswijzennota’s) en geven aanleiding om zowel het bestemmingsplan als het beeldkwaliteitsplan op een aantal punten aan te passen.


  Het voorstel is dan ook om beide gewijzigd vast te stellen. In aanvulling hierop wordt ook de grondexploitatie voor De Horsten ter vaststelling aangeboden.

 8. 08

  De raad wordt jaarlijks in de gelegenheid gesteld zienswijzen kenbaar te maken met betrekking tot de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en) waar de gemeente Borne aan deelneemt. Het betreffen in totaal 9 GR’en. In regionaal verband is een voorstel gemaakt voor de loon- en prijsindex van de GR’en voor de begroting 2025. De loonindex is berekend op 8,4% en de prijsindex op 1,9%.
  Op basis van de concept begrotingen wordt de totale gemeentelijke bijdrage in 2025 aan de GR’en € 5.258.000. Een stijging ten opzichte van 2024 met € 439.000 (+9%).
  Er is een begrotingsbrief opgesteld en per GR is er een voorstel gedaan ten aanzien van de zienswijze die de raad kan afgeven. Gelet op het aankomende ravijnjaar 2026 wordt, in lijn met de regionale handreiking, geadviseerd om de besturen van de GR’en opdracht te geven bij de begroting 2026 kritisch te kijken naar taken, de eigen bedrijfsvoering en het weerstandsvermogen. Op initiatief van een aantal wethouders financiën uit Twente is er een handreiking gemaakt gericht op het proces van de begroting 2026. Zoals bekend bij u, lopen de inkomsten vanuit het gemeentefonds per 2026 fors terug, waardoor gemeenten voor een uitdaging staan om een structureel sluitende begroting op te stellen. De strekking van de handreiking hebben wij verwerkt in deze begrotingsbrief en ons advies ten aanzien van de zienswijze per GR. De Bornse versie van de Twentse zienswijze hebben wij als bijlage bij deze begrotingsbrief gevoegd.
  Op basis van de uitkomsten van de besluitvorming door de raad, zal er door de griffie per GR een zienswijze worden verzonden. Vanuit de Regionale Rekenkamer is er een quickscan gemaakt. Deze is als bijlage toegevoegd.

 9. 09

  Op verzoek van de gemeenteraad heeft een werkgroep, bestaande uit raads- en commissieleden, gekeken naar de wijze waarop de gemeenteraad van Borne vergadert (het vergadermodel). De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat een versterking van het debat binnen de raad kan bijdragen aan de kwaliteit van de besluitvorming. De werkgroep stelt daarom voor om een aanpassing te doen in het vergadermodel van de raad, waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormde fase.

 10. 10

  Met ingang van 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (hierna Besluit) in werking getreden. Door inwerkingtreding van het Besluit is een groot deel van de bepalingen in de Brandbeveiligingsverordening 2012 per 1 januari 2018 van rechtswege vervallen. Daarnaast zijn er een aantal bepalingen omtrent het brandveilig gebruik van overige plaatsen in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Borne 2024 (hierna Apv) opgenomen. Doordat hetgeen voorheen geregeld was in de Brandbeveiligingsverordening 2012 nu elders, namelijk in het Besluit en in de Apv, is geregeld, kan de Brandbeveiligingsverordening 2012 worden ingetrokken.

 11. 11

  De ‘Kroniek van Wensink Zuid’ is voor besprekeing geagendeerd door de fractie van D66.

 12. 12
  Rondvraag
 13. 13
  Sluiting vergadering
 14. tkn
  Ter kennisname aan de gemeenteraad
 15. Tkn.a

 16. Tkn.c

 17. Tkn.d

 18. Tkn.f

 19. Tkn.i

 20. Tkn.j