Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek Beraad

dinsdag 14 mei 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
H. van den Berg
Toelichting

Vergadering volgen
Publiek is van harte welkom om het Politiek Beraad bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Publiek kan de vergadering ook live volgen via de website www.borne.nl.


Inspreken
Publiek heeft de mogelijkheid om tijdens het Politiek Beraad in te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Insprekers kunnen zich aanmelden bij de raadsgriffie, via griffie@borne.nl of telefonisch (074-2658739 / 074-2658573).


Meer informatie
Voor meer informatie over het Politiek Beraad, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via griffie@borne.nl of telefonisch (074-2658739 / 074-2658573).

Uitzending

Agendapunten

 1. 01

 2. 02
  Concept besluitenlijst vorige vergadering
 3. 03
  Mededelingen college
 4. 04
  Terugkoppeling regionale vertegenwoordigingen
 5. 05

  Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne heeft bij collegebesluit d.d. 20 februari 2024 een voorlopig voorkeursrecht gevestigd op een vijftal percelen aan beide zijden van de Rondweg. Dit voorlopig voorkeursrecht heeft een geldigheidsduur van 3 maanden. Binnen deze 3 maanden moet de gemeenteraad zich uitspreken over de vestiging van het voorkeursrecht, ook wel “bestendigen” genoemd. Doet de gemeenteraad dit niet, dan vervalt het voorkeursrecht van rechtswege na ommekomst van deze 3 maanden. Bij een vervallen voorkeursrecht kan het bestuursorgaan dat het voorkeursrecht vestigde, niet binnen 2 jaar op dezelfde grondslag een nieuw voorkeursrecht op de onroerende zaak/zaken vestigen. De gemeenteraad wordt derhalve voorgesteld om op basis van artikel 9.1 lid 1 onder c van de Omgevingswet een voorkeursrecht te vestigen op de percelen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende Kadastrale tekening en de lijst van rechthebbenden.

 6. 06

  Toeristenbelasting is in Nederland een algemeen geaccepteerde belasting en Borne is op dit moment de enige gemeente in Overijssel waar dit nog niet is ingevoerd. In dit voorstel wordt ingegaan op de verschillende aspecten (o.a. kosten- en batenanalyse) en zijn de belangrijkste argumenten en uitgangspunten voor de invoering van toeristenbelasting opgenomen. Deze uitgangspunten zijn:
  • Uitgaan van maximaal twee verblijfscategorieën en tarieven (een basistarief en een tarief voor overige verblijfsaccommodaties)
  • De definitieve verordening inclusief de tarieven voor 2025 vast te stellen bij de jaarlijkse vaststelling van de gemeentelijke belastingtarieven.
  • Uitgaan van één jaarlijkse aanslag achteraf (geen voorlopig aanslag toepassen)  Aan de raad wordt voorgesteld om in te stemmen met bovenstaande uitgangspunten.

 7. 07

  Eén van de gemeentelijke taken is het verzorgen van het beheer en onderhoud van de gemeentelijke sportaccommodaties om gelegenheid te geven tot sportbeoefening. In de afgelopen jaren zijn er op sportpark ’t Wooldrik meerdere renovaties en vervangingen van natuur- en kunstgrasvelden gefaseerd uitgevoerd. Als laatste dient het natuurgrasveld 3 bij RKSV NEO volledig te worden gerenoveerd. De technische staat van de toplaag van veld 3 staat sinds 2022 onder druk en bij de algehele schouw van november 2023 is naar voren gekomen dat het veld vervangen dient te worden. Bij de renovatie worden een drainagesysteem, automatisch beregeningssysteem, doelen, ballenvangers, het hekwerk en de opstelplaats van de doelen meegenomen. 


  De raad wordt gevraagd een krediet van € 80.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van een natuurgrasveld en de structurele kapitaallasten á € 11.200 vanaf 2025 te dekken uit de stelpost vervangingsinvesteringen.

 8. 08

  Initiatiefnemer is voornemens om de locatie aan de Zwartkotteweg 1 in Hertme te herontwikkelen en hier zes kleinschalige, duurzame en innovatieve recreatiewoningen te realiseren. Een en ander is op grond van het geldende planologische regime niet toegestaan. Het college heeft daarom op 12 december 2023 besloten om in te stemmen met het hiervoor opgestelde ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan. Hiertoe zijn het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Op de plannen zijn geen zienswijzen ingediend. Er wordt dan ook voorgesteld om het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

 9. 09
  Rondvraag
 10. 10
  Sluiting vergadering
 11. tkn
  Ter kennisname aan de gemeenteraad
 12. Tkn.a

 13. Tkn.c