Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek Beraad

donderdag 27 juni 2024

19:45 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J. de Vries
Toelichting

Vergadering volgen
Publiek is van harte welkom om het Politiek Beraad bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. Publiek kan de vergadering ook live volgen via de website www.borne.nl.


Inspreken
Publiek heeft de mogelijkheid om tijdens het Politiek Beraad in te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Insprekers kunnen zich aanmelden bij de raadsgriffie, via griffie@borne.nl of telefonisch (074-2658739 / 074-2658573).


Meer informatie
Voor meer informatie over het Politiek Beraad, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via griffie@borne.nl of telefonisch (074-2658739 / 074-2658573).

Uitzending

Agendapunten

 1. 01

 2. 02

 3. 03
  Mededelingen college
 4. 04
  Terugkoppeling regionale vertegenwoordigingen
 5. 05

  Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2023, zijnde het jaarverslag en de jaarrekening, aan. Op basis van deze jaarstukken legt het bestuur van de gemeente Borne verantwoording af over het uitgevoerde beleid en de besteding van de bijbehorende middelen. Het jaarverslag laat zien hoe in 2023 de doelen uit het Raadsakkoord 2022-2026 zijn gerealiseerd. Conform de begroting 2023 bestaan de jaarstukken 2023 uit vijf programma’s: 1. Wonen en leven 2. Duurzame toekomst 3. Inclusieve samenleving 4. Bestuur en samenleving 5. Financieel gezond De jaarrekening heeft een saldo voor resultaatbestemming is € 6.062.000 positief. Dit saldo is nog onder voorbehoud van de accountantscontrole. Mede door dit saldo verbeteren bijna alle financiële kengetallen. Dit saldo wordt beïnvloed door ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne en de hoogte van de inflatie.

 6. 06

  De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorstellen die leiden tot een structurele uitzetting van de begroting. Ook wordt de raad gevraagd akkoord te gaan met de voorstellen die incidenteel gedekt worden via de reserve Beleidsontwikkeling. Omdat deze nota Kaderstelling is opgesteld in het licht van het ravijnjaar vanaf 2026 wordt de raad ook gevraagd in te stemmen met het proces om te komen tot een reëel en structureel sluitende begroting vanaf 2026. Alleen de jaarschijf 2025 laat, met de kennis van nu, een structureel sluitende begroting zien. De jaren 2026, 2027 en 2028 laten een structureel tekort zien.  Van belang is om te beseffen dat zonder de maatregelen van het Rijk, gemeente Borne er financieel goed zou voorstaan. Het structurele tekort wordt veroorzaakt door de ingrijpende maatregelen van het Rijk in het kader van het ravijnjaar. Er zijn nog vele onzekerheden, die onder meer voortvloeien uit alle onzekerheden die in de Voorjaarsnota van het Rijk zitten en het nog ontbreken van de Meicirculaire. Hoewel er een landelijk hoofdlijnenakkoord is, het hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 “Hoop, lef en trots”, is er ten tijde van het opstellen van de nota Kaderstelling nog geen missionair kabinet, hetgeen ook onzekerheid met zich mee brengt.

 7. 08
  Sluiting vergadering
 8. tkn
  Ter kennisname aan de gemeenteraad
 9. tkn.a